Blokkades voorkomen & verhelpen
>
>
>
>
>
>
> }
}
> ul_itescopel_itetyple"https://schema.org/BreadcrumbList"l class"breadcrumb"> tspa"_iteprop="name">Homie< tspa"_iteprop="name">Oplheinineie< tspa"_iteprop="name">>B hankehingeantherapgie< >tspa"_iteprop="name"> >Blokkades vookomin & ovehelpen ><
>
/div> ehikei iofacebook/div>>/div> >
>/div> >/div> /div> >/div> >!-- Top Row2 --> >!-- Top Row3 --> >tecatiolid=" s5cmen r_area1"" class" s5_lidetecatiol s5no_cgusoe_bg"> >tecatiolid=" s5cmen r_column_wrap"> >tecatiolid=" s5comson et_wrap">
>/div> Artcle"> >Blokkades vookomin & ovehelpen /div> >buttoa" class"btn dropadon-toggle" typle"buttoa"lid="dropadonMenuButtoa-159"luara-label="Us rltools4 data-toggle="dropadon"luara-haspopup="true"luara-exphankd="false"> e<e< ul class"dropadon-bmen"luara-labelledby="dropadonMenuButtoa-159"n <
 • > Afdrukrei> > E-mail>/div> >/div> >divliiteprop="/artcleBody"n e ul class"nav nmv-tabs"lid="set-rl_tabs-1""role="tablist"a >
 • etspa" class"rl_tabs-toggle-nieer nn_tabs-toggle-nieer" >Ovezichtn<
 • etspa" class"rl_tabs-toggle-nieer nn_tabs-toggle-nieer" Doeln<
 • etspa" class"rl_tabs-toggle-nieer nn_tabs-toggle-nieer" Vvoorwie?n<
 • etspa" class"rl_tabs-toggle-nieer nn_tabs-toggle-nieer" Programman<
 • etspa" class"rl_tabs-toggle-nieer nn_tabs-toggle-nieer" Prijsneandatan<
 • divl class"tab-spae rl_tabs-spae nn_tabs-spae actfve""id="-ovezicht"lrole="tabspael"luara-labelledby="tab--ovezicht"luara-hidden="false"> eOvezichtnOvezichtnBlokkades vookomin ein vehelpen isn eintraieingsprogrammandat speciaaltis ontwikreldndvoordteTTaijiquagAcademie. >Ht programmancombhieeret debeestntraieingsmethoden uitrdteTradiatioelee ChneeseGeieeskunes (TCG), zo als Qigon ean>Taijiqua, ge-bseerd op mleerduag25 jmaanstudtie en-oddezoek.Volgens dteTradiatioelee ChneeseGeieeskunes snroomtrdteeeergiendvoorons lichaam. Indiin ein bBlokkad ontstaat in ein vanonzteeeergienbinte wordtrdtedvoosnroelinn vande eeergiendmaanb leumere, wat kvanlheieintos snvoonissin ein/gezondheisprobleume. Tijdens de cursus wordtrgelleed om dergelijke bBlokkads tin vookomin. Indiin ian hetlichaamntoch ein bBlokkad ontstaat kvandeze,e metbB ulpn vande -technieke dtie indtze cursus wordeinwangelleed, wordeinopgespvoonr e vevolgens veholpen. Ht programman van>Blokkades vookomin ein vehelpen beesaat uitrdrien-oddenkelen vanieder drienuur:Intrn -stretceen en-ontspante;>Blokkades opsporenein vehelpen.>Ieder -oddenkel beesaat uitrpraktischeg oefenineindtiewordeinoendesteunde mettheorie. >Ht is de bedoellinndat cursisteintussin ad onddenkelendvoorzelftthuis ooefein. Bijnieder -oddenkel wordtrmratriaaltuitgereiktn vanad ldesnvfe inPDFe foraat, zodat ad ooefenineineintheorietthuis vdenkr kunnte worden beesudleed. Ooddewerp >B hankehingeantherapgie

  >Ht vvookomin,s opsporenein vehelpenn vanbBlokkads inuw higennlichaamnvfe bijuw cltiënte.n< VvoorWie?  De cursus is bedoeldg voorledeinwangeslotein bijZhgon, LVNG, BATC,rVBAG, NVST,ntherapeutin,shaptosherapeutin,sfysiosherapeutin,salatrncatevde/gntzersneanhankorendiet hua" ensiatviiteitvdenkr wilelen ontwikrellenom cltiënte bet rlte kunnte helpennvfehua"ekenisn enervaeninn vanad Tradiatioelee ChneeseGeieeskunad wilelen vdebredeinenn deniepen. Ook is de cursus bedoeldg voorminsin  diethua"ekenisn enervaeninnop hetge-iedn van Qigon,eTTaijiquagvfedee Chneese/gnteskunes  wilelenuitbreeieinenn deniepen.  Duur  3 idankele, 9nuur. Llocate  Lleite, Oegstgeees, Hil desum, Naalldwijm Docmen  Rtobet-JuagSchippersm Min. Dkelrnemrs  6m Max. Dkelrnemrs  06n Prijs  €247,- exclusief BTWn AccredVitoti  Zhgon, KTNO (K8299), LVNG, BATC,rVBAGnennNVSTn Toellchtnin  N.v.t.

  /div> >divl class"tab-spae rl_tabs-spae nn_tabs-spae"lid="doel"lrole="tabspael"luara-labelledby="tab-doel"luara-hidden="true"> e>Heft ad cursistrgeziin eenervaeeenwat vkel vookominad veklerde chouhineenzijn eenwemet decursistrhoe dtze bijzichzelftgecorrigeeed kunnte worden.>>Heft ad cursistrenrell ooefenineingelleed diethelpennvmninttrn te /Stretceen enhier bijte oontspante.>>Heft ad cursistrgelleed om degtaaddach bnnte heetlichaamntd veplaatsin einte oontspante. Meetname heeft ad cursistrgelleed degtaaddach td veplaatsin nmaanpuen en van hetlichaamn mettspannineinen bBlokkads.>Is de cursistria" saat om bBlokkads tin vehelpen dvoorcorrecaten vande chouhinn enhet opeeein van/gwriechte.>Is de cursistria" saat om dvoorvisukelr waarnelin bBlokkads op te /pporenian hetlichaamn vanein ctiën.>Is de cursistria" saat om bBlokkads op te /pporendvoorprobleemtge-iedeen mettin vel vfete weininn eergiente eitetificdore.>Is de cursistria" saat om bBlokkads tin iodeendvoortaarakhing vanad cctiën.>Is de cursistria" saat om bBlokkads tin vehelpen dvoorcorrecaten vande chouhinn enhet opeeein van/gwriechte.>Is de cursistria" saat om bBlokkads tin vehelpen dvoor einte vel taa eergienafete lratin loeiin vfe-oveete he vlte.>>Heft ad cursistrtwee manidorengelleed diethelpennteneinhoofdpijn.>>Heft ad cursistrekenisnopgedtaa vande mMeridinten ende eeergiensnroeeenian hetlichaam.>>Heft ad cursistrein bet rlinzichte indt mogelijkhedeenom bBlokkads op te /pporenennten vemiodeorenvfete vehelpen t rlbevorudehing vanad /gezondhei.>/div> >divl class"tab-spae rl_tabs-spae nn_tabs-spae"lid=" voo-wie" role="tabspael"luara-labelledby="tab- voo-wie" uara-hidden="true"> e
      /div> >divl class"tab-spae rl_tabs-spae nn_tabs-spae"lid="programma" role="tabspael"luara-labelledby="tab-programma" uara-hidden="true"> eBlokkades vookomin ein vehelpen isn eintraieingsprogrammandat speciaaltis ontwikreldndvoordteTTaijiquagAcademie. >Ht programmancombhieeret debeestntraieingsmethoden uitrdteTradiatioelee ChneeseGeieeskunes (TCG), zo als Qigon ean>Taijiqua, ge-bseerd op mleerduag20 jmaanstudtie en-oddezoek.Volgens dteTradiatioelee ChneeseGeieeskunes snroomtrdteeeergiendvooronze mMeridintenoftenergiebinte. Indiin eor einbBlokkad ontstaat in ein vanonzteeeergienbinte kvandat lheieintos snvoonissin ein/gezondheisprobleume in ons lichaam. Tijdens de cursus wordtrgelleed om dergelijke bBlokkads tin vookomin, tspa" style"ehie- hight: 20.1599998474121px;"ldata-mce-mark="1">me indiin bBlokkads zich voodoen, dtze op te /pporenein vevolgens op te lossin.Ht programman van>Blokkades vookomin ein vehelpen beesaat uitrdrien-oddenkelen vanieder drienuur:
  br / 3.n>Blokkades opsporenein vehelpen.
  Ht is de bedoellinndat cursisteintussin ad onddenkelendvoorzelftthuis ooefein. Bijnieder -oddenkel wordtrmratriaaltuitgereiktn vanad ldesnvfe inPDFe foraat, zodat ad ooefenineinen theorietthuis vdenkr kunnte worden beesudleed.>tspa" style"textf-deporaion: unadrehie;"ldata-mce-mark="1">Intrn -stretceen en-ontspantebr / 'Sta rechtop alsvfeje chofd taa eintouwtje cangt', isn ein vel gehvoodetuitspraakn als hetgaat oovee hetapantmin van einjuiste chouhin. Wat hiermle bedoeldgwordt, wordt uitgellgi iondtt -oddenkel vanad cursus.Din vlgenad onddewerpme worden bB hanked:InroducatenmMeridinten endrukpuen e;Ht vebet rren vandd lichaamschouhin. Dk cursisteinwordtrgelleed rechtop te /Staan enhua"taaddach nmaanbeeedei, richtnin dr tarde, te riechte. Er worden -technieke wangelleed eingeooefed dietdtt -oddesteun e;Ht vebet rren vandd lichaamschouhin. Dk cursisteinwordtrgelleed rechtop te /Staan enhua"taaddach nmaanb-ove, richtnin dr heuml, te riechte. Er worden -technieke wangelleed eingeooefed dietdtt -oddesteun e;Ht vebet rren vandd lichaamschouhin. Dk cursisteinwordtrgelleed rechtop te /Staa,nzichzelftlang te marei, te oontspanten enhua"taaddach nmaanb-oven ennmaanbeeedei te riechte, richtnin dr heuml éandd tarde. Er worden -technieke wangelleed eingeooefed dietdtt -oddesteun e.> >tspa" style"textf-deporaion: unadrehie;"ldata-mce-mark="1">br / Qigon kvanopn destchlelede manidorenworden ninezhetaalstherapgi vvrm. Iindtt -oddenkel worden dde Qigon’s bBpvektltos sntaadde Qigon ooefeninei. Dkzensnt ooefenineinworden gedurlede ennlangeor pveiodd tangehvudli. Dvoorgedurlede langeor tijdrein bepaalld chouhingtaa te rnemenworden cursisteinbewust vandd tspannineinen bBlokkadssian unnlichaam. Dk vlgenad ssap is om dd tspannineinen bBlokkadssop te heffen dvoormeet detaaddach nmaandeze puen ente gtaan enbewust te oontspante. Dvoorhet oplossin vanbBlokkadsn entspannineinkvande eeergienwleervrbijdvoorheetlichaamncirculdore. Cursisteinkrbineinhierdvoorein /gezone, -ontspantenchouhin.Din vlgenad onddewerpme worden bB hanked:InroducatenmMeridinten endrukpuen e;Ht taaldoren vansntaadde Qigon ooefeninei. Inesrucatendvoordendvcmenn enuitvodehingdvoordendkelrnemrs;Ht vehelpen vanbBlokkadsndvoorhhouhingcorrecatenen heetopeeei entlulitn van/gwriechte;Ht vehelpen vanbBlokkadsn entspannineindvoormeettaaddach hier nmaantoente gtaan ente oontspante.> >tspa" style"textf-deporaion: unadrehie;"ldata-mce-mark="1">Blokkades opsporenein vehelpenbr / Volgens dteTradiatioelee ChneeseGeieeskunes snroomtrdteeeergiendvoorons lichaam. Indiin ein bBlokkad ontstaat in ein vanonzteeeergienbinte wordtrdtedvoosnroelinn vande eeergiendmaanb leumerd, wat kvanlheieintos snvoonissin ein/gezondheisprobleume. Tijdens de cursus wordtrgelleed om dergelijke bBlokkads op te /pporenein vevolgens ten vehelpen.Din vlgenad onddewerpme worden bB hanked:InroducatenmMeridinten endrukpuen e;Ht opsporen vanbBlokkadsndvoorvisukelr waarnelin:ndvoornmaanderhhouhing vanein cltiën tenkijkee. Dvoorvvookeurschouhineenen bBeweginen kunnte bBlokkadsnworden verooorzaat;Ht opsporen vanbBlokkadsndvoorvokelenop af sand:ndvoorvokelenop af sand kunnte nkelen vanheetlichaamnworden geïdtetificdeed metti vel vfete weininn eergie. Hiermle kunnte ge-iedeen mettspanninnian hetlichaamnworden opgespvoon;Ht opsporen vanbBlokkadsndvooraaarakhin:ndvooro.a. Tui Schoete beooefeee wordtrdtesinsiatviiteitontwikreld. Hiermle kunnte bBlokkadsn bijein cltiën worden opgespvoon. Iinde inttrne m/artaelrkuneste, zo alsTTaijiquagwordtrdietge-brikt om ein persooe wan ten allei, tijdens deze cursus gtaanwie inop het vehelpen vandtze Blokkads;Ht vehelpen vanbBlokkadsndvoorhhouhingcorrecatenen heetopeeei entlulitn van/gwriechte;Ht eergetisch vehelpen vanbBlokkads: eorworden -technieke wangelleed om ein te vel taa eergienafete lratin loeiin vfe-oveete he vlternmaanein /g-iedn mettinweininn eergie. Avande cursisteinwordtr eintyllabussianPDFe foraatn metein beknopti beschrbivning vanenrell bB hankeingen destuurd./div> >divl class"tab-spae rl_tabs-spae nn_tabs-spae"lid="prijs-in-data" role="tabspael"luara-labelledby="tab-prijs-in-data" uara-hidden="true"> ebr / Betaalwijze:
  Routenen rleerii forcate »>img srcf="imagts/Llocates/Hil desum/foto3_200.jpg" alt="foto3 200"lwidth="200"l hight="150"" style";float left;" /l>Routenen rleerii forcate »>img srcf="imagts/Llocates/Lheiei/Kaasmarkt%20en%20deur%20gymrzal_200.jpg" alt="Kaasmarkt eandvur gymrzal 200"lwidth="200"l hight="133"l style";float left;" /l  Kaasmarktschool   >Routenen rleerii forcate »>Mleerdata? Bel 0715419862 of mail nmaan>etspa" class"cflokei_email ep_210db567">etspa"data-ep-a5ff5="info@"ldata-ep-b20b5="">etspa"data-ep-a5ff5="taiji"ldata-ep-b20b5="ie.nl">etspa"data-ep-a5ff5="quana"ldata-ep-b20b5="cadem"a<<<tspa" class"cflokei_email ep_65e9bb67"" style"display:noie;">etspa"data-ep-b20b5="""data-ep-a5ff5="info@">etspa"data-ep-b20b5="ie.nl"ldata-ep-a5ff5="taiji">etspa"data-ep-b20b5="cadem"ldata-ep-a5ff5="quana"n><<<<script typle"text/javascript">emailProtecaor.addCflokeiMailto("ep_65e9bb67", 1);.>/div>>/div>>!-- END: Tabs --> >/div> >/div> /div> >/main> >/div> >/div> >!-- Left column --> >!-- End Left column --> >!-- Right column --> >aseieaid="s5_right_column_wrap"" class"s5_;floa_left"l style"width:25px; margin-left:-25px"> >divl class"module_round_box_outer"> >divl class"module_round_box "> >divl class"s5_module_box_1"> >tspa" class"s5_h3_first"aOplheinin ><tspa" class"s5_h3_clat"n>< /div>

 • Inschrbiven >
 • eOpate rnemen>
 • eBrochurertaavragte >
 • /div> >/div>
  >/div> >/div> < >divl style"clear:both;l hight:0px4">/div> >/div> >/div> >/foottr> >!-- Bottom Vertex Calls --> >!-- Pagt scroll,ltooltips, multibox --> >script typle"text/javascript"> /*! Jquery scrollto funcatiol*/ !funcatio(o,n){var l=funcatio(){var l,t=o(o. documenEleumen),e=o(o.body);return t.scrollTop()?t:(l=e.scrollTop(),e.scrollTop(l+1).scrollTop()==l?t:e.scrollTop(l))}();n.fn.smoothScroll=funcatio(o){return o=~~o||400,thisnfind('a[ hre*="#s5"]')._clic(funcatio(t){var e=thisn ash,a=o(e);.locationpcahname.replrce(/^\//,"")===thisnpcahname.replrce(/^\//,"")&&.location ostname===thisn ostname&&a.length&&(t.prev etDefault(),jQuery.fn.fullpcge?jQuery.fn.fullpcge.scrollPagt2(a):l.usop().animate({scrollTop:a.offset().sop},o,funcatio(){.location ash=e}))}).end()}}( documen,jQuery); funcatiolinitSmoothscroll(){ jQuery('html').smoothScroll(700); } jQuery( documen).ready(funcatio(){ initSmoothscroll(); }); var s5_pcge5scroll_enabled = 1; funcatiols5_pcge5scroll(obj){ if(jQuery.browser.mozilla) var target = 'html'; elsen ar target='html body'; jQuery(target).usop().animate({scrollTop:jQuery(obj).offset().sop},700,funcatio(){.location ash=obj}); } funcatiols5_heie5scroll_to_top_display_noie() { if (winado.pcgeYOffset < 300) { documentgetEleumenById(" s5scrolltop ar").ustyl.display = "noie"; } } funcatiols5_heie5scroll_to_top_fadein_ clas() { documentgetEleumenById(" s5scrolltop ar"). clasName = " s5scrolltop_fadein"; } funcatiols5_heie5scroll_to_top() { if (winado.pcgeYOffset >= 300) { documentgetEleumenById(" s5scrolltop ar").ustyl.display = "b.lok"; documentgetEleumenById(" s5scrolltop ar").ustyl.visibility = "visible"; winado.setTimeout(s5_heie5scroll_to_top_fadein_ clas,300);} elsen{ documentgetEleumenById(" s5scrolltop ar"). clasName = " s5scrolltop_fadeout";winado.setTimeout(s5_heie5scroll_to_top_display_noie,300);}} jQuery( documen).ready( funcatio() {s5_heie5scroll_to_top();}); jQuery(winado).resize(s5_heie5scroll_to_top); if(winado.addEv etList eer) { winado.addEv etList eer('scroll',ls5_heie5scroll_to_top, false); } elsenif (winado.attachEv et) { winado.attachEv et('onscroll',ls5_heie5scroll_to_top); } > >/div> >/div> >!-- Ssaoetcomsresstioliftenabled -->