> > > > > > > "styl" type="text/css> @media screen and (gin-width:6750px) .s5_responsive_mobilesidl_barshow_lter -width40:0px !important} .s5_responsive_mobilesidl_bar bodu_wra_show_lter margin-left40:0px !important} .s5_responsive_mobilesidl_barshow_rtlr -width40:0px !important} .s5_responsive_mobilesidl_bar bodu_wra_show_rtlr margin-right40:0px !important} #s5_responsive_mobilesidl_bar_inne1r -width40:0px !important}}} > > > > mtaiPparenBtne a background:none !important; }> #s5navt l mtaiPparenBtne #s5level1u spn2e a paddinp:0px; }> #s5navt l mtaiMmenPparenBtnFdocsedt a, #s5navt l mtaiMmenPparenBtnFdocsedt a, #s5navt l .activ mtaiPparenBtne a background:none !important; }> #s5 bodushtitwa -webkit-box-htitw: :0px:0px1140pxrgba(0, 0, 0, 0.2}); -moz-box-htitw: :0px:0px1140pxrgba(0, 0, 0, 0.2}); -box-htitw: :0px:0px1140pxrgba(0, 0, 0, 0.2}); }> #s5_bottombmenu_wraa paddinn-right6:0px; }> ; -bdyr, _inpu-box{ font-family:' Open ran',Helvetica, Aria, ran-Serif ;}= > p.s5_wra -width 100;}> > < bodyid="#s5"bodyd> > > < < > < > divyid="#s5_responsive_mobile toe_bar spcer""> divyid="#s5_responsive_mobile toe_bar_wra" /stylf="margin-top-50:0:0p; positionab:soute; z-index:0; top:0p"d> divyid="#s5_responsive_mobile toe_ban" class=#s5_responsive_mobile_barleigh"d> divyid="#s5_responsive_mobile toggle_click_men" /stylf= display:bloc;"d> < spn"> > > < spn"> >Nieuwsbrieven 201 < > > < spn"> > < spn"> > < spn"> > > HomeOpleiadineoBbehandelin eosthhrrapiBblkkades voorkomen &r vehelOpeIenten stretchen en fonsspnnpeQqigonsthhrrapi 1Bblkkades opespren &r vehelOpeVve nieumede -wrkvfompe naastt debankHhel Yocrself!ASSjezeteneokomt<
 • QqigonQqigonsvoorsthhrraeutenDao YinNpegh HaHun YuaiVijf vai Huaig<
 • TtaijiquaTtaijiquasvoorsthhrraeutenSsoo vfom Yaig deel 1Basis Tech nikpe 1Tui Shou 1Dalu 1<
 • OpleiadinsadviesKalmeder met allnefpleiadineo<
 • BedrijveoWorkshopeCcosprate programma's Ccosprate Tta ChiCcosprate Chi KuigCcosprate StretchCcosprate CconflicCcosprate RelaxCcosprate Bbac OfficeCcosprate Eenegy<
 • Gezond hedsprogramma'e<
 • WorkshopeAgendaTtaijiquasworkshopXdinyjiquasworkshopeQqigonsworkshop<
 • OoveWaut s ttaiiqua?Waut s Qqigon?Waut s Pinygi?Do_centaLloratesLlorate HilovesumLlorate LeiataLlorate NaaldwijkLlorate OegstgeescLlorate Voorburn<
 • De nacademiAlagemeesvoorwaardpeKlachntaprocedure <
 • sConticAartikepeAartikepen 207Wall SiqucQqigonsoefenlinsvoorsde schoudveQqigonsoefenlinsvoorsde prostaucDe twintigste Leiase TtajidagDe levenslrestn vai kok DiigTtaji in Qqigonsoefenlintn voorscliëentaTCG Kli/nik in LeiataHhtrgebruik vai klanktaWarmesvoenta QqigonIentgratriev GmeeeskundeDe Dikke Darm Meridiaai<
 • Aartikepen 206De ns bij- TaijiquaMeescterMa Jiaig BaoPushdin ehans wedstrijd vfompeLichaam rechnopEmoate penratroThe Daoïst ftiveefomeHhtrovesctekpe vai de Nive genegmiDe dood vai HunduePerifeeerwaarngemeDao Yin QqigonHhtrdraaipe vai de voorste voenPericard DaelinPericard 7 <
 • Aartikepen 205Hun Yuai QqigonTta Chi met de burngemescteHet effect vai sspnnlinStahand QqigonsoefenlinVisuaelsratesHet begie vai de bewegienEmoates als znikte oorzaakTtaijiquasals BreiostrainlinLieve in reendwaigbuisBlans 55Oove de ab:soute oprechn hed vai buitengewnone arsmeOederzoek vitaelteit bij-oudveeo<
 • Aartikepen 204Beschrijf reenvivekant met je kinPrincipes bij-Qqigonsoefenlintn liggend in je bedDrukkpe (Ji)De zes harmo/niën en de vijf rElemenen bij-XdinyjiquaTtaijiquascterbevbordelinsvai de gezond hed De zie vai Ttaijiquascter@mednrate penfonsspnnlinDe zie vai Ttaijiquasvoorsde gezond hedDe zie vai Ttaijiquasals vechnkunscQqigonsvoorsParkinsonr.ptiëentaCcosprate Tta ChiHet spuun eosde /nie<
 • Aartikepen 203Ttaijiquasoederzoekpen 202Omgekperde ademhaelinBblkkades opespren doorsvisukeprwaarngelinIenten stretchen en fonsspnnpeHet _opeen en sluitpe vai Aandachnspuenen bij-de :soo-vfomHet klopOpenvai de runHoudlinHemel en aardp _opeen en sluitpeGezond hedsmlasage,tech nikpeHet vrij makpe vai de ileocaescal klepStimuleeerjve sijsvvertelin<
 • Aartikepen 202Het nut vai Qqigon<
 • <
 • NnieuwsbrivveNnieuwsbrivven 207Xdin Shen Zhuaig QqigonDim-Mak in de Chinese TuinDr extrar@mridianpeMeridianpeTtaijiquasei Qqigon FesctialEviatace- bstd pr.actceBbehandeei met QqigonWereld Tta Chisei Qqigon dagTtaijiquasvoorsde coginiteDr psycho_loge vai Tta Chisei Chi KuigMedicijnloos znikenhuisHet jaar vai de haai<
 • Nnieuwsbrivven 206Workshope bij-Azzurro Wellness in NoordwijkMeescterMa Jiaig BaoTta Chisin LeiataHet uitlijnpe vai de wervelko_lmEmoate penratrosin balansThe Daoïst ftiveefomeVvesctekrjvennieFilosofte met de vl-indrslagHet waarngeme vai jveomge"vigAccrmednrateWorkshop pushdin ehansPuenen voorsde gezond hed<
 • Nnieuwsbrivven 205Accrmednrate doorsVBAG, LVNG, BATC penZhgonEpenacupfuncurgiseis ook reenarhsTta ChishelOt!Stahand QqigonAdemhaelinHoe begint bewegien?Emoates als znikte oorzaakVitaelteit bij-oudveeoNatroncal SportweekTtaijiquasei Qqigon vs. Alz hemve ge FibromyalgmiValprivveate voorsParkinsonr.ptiëentaJaar vai de geit<
 • Nnieuwsbrivven 204Ccosprate Tta ChiTtaijiquasof Qqigon tijatas ptesoneelsdagenQqigonsvoorsParkinsonr.ptiëentaDe zie vai Ttaijiquasvoorsde gezond hedGezond ge gelukkinTtaijiquasvoorsde gezond hedDe vijf rElemenen ei de zes harmo/niënWereld Ttaijiquasei Qqigon dagCheon Mai ChiinDim-MakJaar vai <
 • <
 • <
 • > > == <_inpu" type="tex" onfdocss=_f (this.value=='Zoekpe...')sthis.value='';" onblurs=_f (this.value=='')sthis.value='Zoekpe...';" value="Zoekpe..."yid="#s5_responsive_mobile_searc" nName"_searcwordn" /> <_inpu" type=hiddve" value="_searc" nName"taskn" /> <_inpu" type=hiddve" value="come_searc" nName"opctonn" /> <_inpu" type=hiddve" value="1" nName"Iiteidn" /> > > > > > > > < > < > < > < > divyid="#s5floatdin5_menu_spcer" /stylf= display:non;-width 100;t"> > <> divyid="#s5 bodu paddin"-> > ul_itescopel_itetyplf"https://schema.org/BreadcrumbList"l class"breadcrumb">
 • Urbevinit zich hier:  
 • Homi Ovie Nnieuwsbrieve sspn _iteprop="name"> Nnieuwsbrieven 204 / spn" linked in>facebook> /div> /div> /div> /div> !-- Top Row2 --> !-- Top Row3 --> secatonlid="#s5cmener_area1" class"#s5_lidesecatonl#s5no_custoe_bg"> secatonlid="#s5cmener_column_wrap"> secatonlid="#s5comsonent_wrap">
  /div>

  Aartikepen 204 button class"btn dropitwn-toggle" typlf"button"lid="dropitwnMenuButton-153" aria-label="Userltools" data-toggle="dropitwn" aria-haspopup="true" aria-exphandd="false">

  De TtaijiquasAcademie brengt iedvee maand ree gratrs nnieuwsbrif uit met artikepe op hier> Nnieuwsbrif decembern 204: Hht spuun eosde /nie

  Ik Meeer»>

   

  Nnieuwsbrif noovmbern 204: Ccosprate Tta Chi

  Volgens ree oederzoek uitgieoerd doorsTNO ien 200 bedroenee de ovezuimkosnen in Nedvelhan ruim 12,6 miljard puro. Dit bethretsdai alleen nog maar de kosnen vai Meeer»>

   

  Nnieuwsbrif oktobern 204: QqigonsvoorsParkinson pratëenta

  Op vrijdag 12 septvmber j.l. Meeer»>

   

  Nnieuwsbrif septvmber 204: De zin vai Ttaijiquasals vechnkunsc

  Mijasvbrind Jakob Sonntabergrtrainnd 1,5 jaar bij-Prof. Lin Jiaihuasals privé leeeedin ien• Baguazehag: the ultimate of moveumen;
  • Xdinyjiqua: the ultimate of power;
  • Ttaijiqua: the ultimate of fightiag.
  De critmci zullea denken: ‘Ttaijiquasthe ultimate of fightiag’? Hoe kai datrnu? a"dir="ltr"" href="oove/arttikepe-uit-/nieuwsbrieve/arttikepe-uit-/nieuwsbrieve-2204n/nieuwsbrifnseptvmber--204" target="_self" stylf"line-Meeer»>

   

  Nnieuwsbrif augustus 204: De zin vai Ttaijiquasvoorsde gezond hed

  DatrTtaijiquasgoed is teerbevordvelinsvan de gezond hed is inmiddels welrbekend. Qqigonswerd altijd alrbeoefend cee bbeoievsvan de gezond hed ei Ttaijiquasis in feite ook ree vfomsvan Qqigonsie bbwegien. Ook wetinschappkedjk is hiervoorsruimschootsnMeeer»>

   

  Nnieuwsbrif juli 204: De zin vaiTtaijiquasteermeditaate penfonsspnnlin

  Toee ik ree ateneerwas las ik ree boek oove Zee meditaate. Enigd tijd later gdin ik naar ree Zee meditaate sesste. Ik vond Meeer»>

   

  Nnieuwsbrif juni 204: Ttaijiquasteerbevordvelinsvan de gezond hed

  In de maanden juni en juli zijaseerweeerdiovese cursussen te volgen. Oprdinsdag 3 en vrijdag 6 juni starnen we met een nnieue cursus: ASSjezeteneekomt. Tijdens deze cursus leee jesbetir omgaan met meesen die een AutismprSpectrum Stoornrs (ASS) Meeer»>

   

  Nnieuwsbrif mei 204: De zee harmo/niën eosde vijf rleumenen bij-Xdinyjiqua

  Tijdens de workshop Xdinyjiqua wordee de vijf bsis tech nikpe vai Xdinyjiqua bbehanked: metaal,rwater, hout, vuur eosaarde.  In deze /nieuwsbrif staat ree arttike met ree ienroduacte van deze vijf rleumenen ee de zee harmo/niën. a"dir="ltr"" href="oove/arttikepe-uit-/nieuwsbrieve/arttikepe-uit-/nieuwsbrieve-2204n/nieuwsbrifnmei--204" target="_self">Meeer»>

   

  Nnieuwsbrif april 204: Drukkee (Ji)

  Eée vai de tech nikpe die in de cursus Bbsis tech nikpe 1 wordt bbehanked is de tech nik drukkee (Ji).
  In deze /nieuwsbrif ree arttike oove deze tech nik met de belangrijksct aandachnspuenen. Drukkee (Ji) rs eme rechne bewegien waarbij-gebruik wordt gemaakt vai nnie eneegte. a"dir="ltr"" href="oove/arttikepe-uit-/nieuwsbrieve/arttikepe-uit-/nieuwsbrieve-2204n/nieuwsbrifnapril--204" target="_self">Meeer»>

   

  Nnieuwsbrif maart 204: Qqigon oefenlinee liggend ii je bed

  VoorsMeeer»>

   

  Nnieuwsbrif februari 204: Pelicipee bij-

  De moateeve van meesen om Ttaijiquastertrainpe zijasnogalsdioves.

  Veke genoemde moateeve zija:
  1. Om de gezond hed te verbetveeo;
  2. Als eme vfomsvan meditaate;
  3. Als maetiaeprkunsc.

  Toee ik begon met Ttaijiquaswoonsvoorsuij-Meeer»>

   

  Nnieuwsbrif januari 204: Beschrijf eme vierkant met je kin

  Deze oefenlinsvoorsjesnik is afkomstig vai de Qqigon Xdin Shen Zhuaig vai professorsWaig Tdin Jun. Doorsdeze oefenlinste doeengebruik jesal jesnekwervels ei leee jesdeze oonsspnneasterbewegeo. Hht rs eme goede oefenlinsvoorsde bewegeedjk hed ei flexibielteit vai jesnek. Meeer»>

   

   

  /div> /div> /main> /div> /div> /secaton> Inefomaate sspn class"#s5h3_last"d aanvragta < ul class"nav meeu"> Opate ngeme>Inschrijvta>Adviseer mij>Coenact>Brochure aanvragtaWorkshop inefomaateNnieusbrif aanvragta /div> /div> /div> /bside> /div> /secaton> !-- End Below Columns Wrap --> >scriptrtyplf"text/javascript"> /*! Jquery scrollto functtonl*/ !functton(o,n){var l=functton(){var l,t=n(o.=documenEleumen),e=n(o.body);return t.scrollTop()?t:(l=e.scrollTop(),e.scrollTop(l+1).scrollTop()==l?t:e.scrollTop(l))}();n.fn.smoonhScroll=functton(o){return o=~~o||400,this.find('a[ hre*="#s5"]')._clic(functton(t){var e=this. ash,a=n(e);bloraton.prahname.replace(/^\//,"")===this.prahname.replace(/^\//,"")&&bloraton. ostname===this. ostname&&a.length&&(t.prieveaDefault(),jQuery.fn.fullprge?jQuery.fn.fullprge.scrollPagt2(a):l.stop().animate({scrollTop:a.offset().top},o,functton(){bloraton. ash=e}))}).end()}}(=documen,jQuery); functtonlinitSmoonhscroll(){ jQuery('html').smoonhScroll(700); } jQuery(=documen).ready(functton(){ initSmoonhscroll(); }); var #s5prge5scroll_enabled = 1; functtonl#s5prge5scroll(obj){ if(jQuery.browser.mozilla) var target = 'html'; elsvsvar target='html body'; jQuery(target).stop().animate({scrollTop:jQuery(obj).offset().top},700,functton(){bloraton. ash=obj}); } functtonl#s5hiat5scroll_to_top_display_none() { if (winitw.prgeYOffset < 300) { =documentgetEleumenById("#s5scrolltopvar").sttyl.display = "none"; } } functtonl#s5hiat5scroll_to_top_fadein_ clas() { =documentgetEleumenById("#s5scrolltopvar"). clasName = "#s5scrolltop_fadein"; } functtonl#s5hiat5scroll_to_top() { if (winitw.prgeYOffset >= 300) {=documentgetEleumenById("#s5scrolltopvar").sttyl.display = "bblok"; =documentgetEleumenById("#s5scrolltopvar").sttyl.visibielty = "visible"; winitw.setTimeout(#s5hiat5scroll_to_top_fadein_ clas,300);} elsvs{=documentgetEleumenById("#s5scrolltopvar"). clasName = "#s5scrolltop_fadeout";winitw.setTimeout(#s5hiat5scroll_to_top_display_none,300);}} jQuery(=documen).ready( functton() {#s5hiat5scroll_to_top();}); jQuery(winitw).resize(#s5hiat5scroll_to_top); if(winitw.addEeveaLisceeer) { winitw.addEeveaLisceeer('scroll',l#s5hiat5scroll_to_top, false); } elsvsif (winitw.attachEevea) { winitw.attachEevea('onscroll',l#s5hiat5scroll_to_top); } // jQuery(=documen).ready(functton(){ jQuery('.#s5is5_lide').each(functton (i, d) { jQuery(=).wrapInnee(jQuery('')); }); var opatons = { wrapperId: "#s5body" }; var _lide = new Slidex(); _lide.init(opatons); }); /script" Desktop Vveston /a>